دونا
منو

a delicious travel memory

with freshly cooked meals, DoNA makes you wish you

02

براســاس مطالعــات، یــک وعــده غذایــی لذیــذ یــا یــک لیــوان نوشــیدنی گــوارا، میتوانــد بــر ســطح فعالیــت، خلق وخــوی فــرد و سرعــت فكركــردن و حتــی خلاقیــت او در محیــط کار تاثیــر بگــذارد. تاثیــر روانــی تغذیــه بــر انســانها امــری غیرقابــل انــکار اسـت. بدون شـک، کارمنـدان ارزشـمندترین سرمایـه یـک سـازمان میباشـند و طعـم و ارزش غذایـی وعـده ناهـار یـا صبحانـهایی کـه در محیـط کار میـل میکننـد در کنـار نـوع ظـروف، محیـط، سرویـس و احترامـی کـه دریافـت میکننـد در عملکـرد آنهـا موثـر اسـت. دونـا بــه عنــوان یــک کترینــگ پرســابقه بین- المللــی، الگویــی منحـصـر بــه فــرد از طبــخ و سرو غــذا را طراحــی کــرده اســت. ایــن رویکــرد بـر پایـه طبـخ، ارسـال و سرو حرفـهای بـه روشـهای گوناگـون بـوده وایـن فرصـت را بـه سـازمان شـما میدهـد تـا بـا انتخـاب هـر یـک از روشـها، بهتریـن نتیجـه را کسـب نماییـد. در ایـن روشهـا، برنامـه غذایـی بـه صـورت هفتگـی و متناسـب بـا فصـل تغییـر مـی کند.این برنامـه هـر 8هفتـه تغییـر مـیکنـد. منـو غذایـی بـه صورتـی تدویـن خواهـد شـد کـه بـه پرسـنل امـکان انتخـاب از چندیـن گزینـه را خواهـد داد. درواقـع بـا توجـه بـه تنوعـی کـه دونـا بـه شـما مـی دهـد امـکان ایـن را داریـد کـه غـذای خـود را از منـو انتخـاب ، و سـالاد ، دسر، نوشـیدنی و... را بـه میـل خـود ســفارش داده و در واقــع هــر فــرد منــو متفــاوت و شــخصی خــود را ایجـاد نمایـد.

13
سرویس های غذایی و خدماتی که در این زمینه ارائه میگردد عبارتند از:

• رستوران اداری(بوفه):
ملزومات:
1.تشکیل یک تیم اجرایی.
2.توافقنامه .
روشکار:
1.در ایـن روش مـا بـه دنبـال ایجـاد راه حلـی بـرای تولیـد و انـواع غـذا و مخلفـات بـا ذایقـه کارکنـان هسـتیم.
2.کترینــگ دونــا بــا دارا بــودن مجموعــه کامــل مهندســی و طراحــی رســتوران ســازمان شــما را مطابــق بــا اســتاندارد
(Dona tailor made catering solution)طراحی و بازســازی مــی نمایــد.
3.سرویـس فـوق بـرای سـازمانهای بـا حداقـل---- پرسـنل پیشـنهاد مـی گـردد.


طراحی رستوران اداری:
دونـا بـا در اختیـار داشـن یـک تیـم طراحـی حرفـهای، رسـتوران و یـا سـالن غذاخـوری سـازمان شـما را تبدیـل بـه یـک محیـط مناسـب جهـت سرو غـذا و پذیرایـی از پرسـنل مـی نمایـد. شـاید بتـوان گفـت یکـی از بخشهـای مهـم هـر سـازمان، رسـتوران یا سـالن غذاخـوری اسـت چراکه پرسـنل بـا فاصلـه گرفـن از محیـط کار در یـک محیـط شـاداب زمـان اسـتراحت خـود را سـپری و عملکـرد بهـتری در سـاعات کاری خواهنـد داشـت. از سـوی دیگـر نشـانه هـای ملمـوس توجـه مدیـران بـه پرسـنل را در آن مـی تـوان یافـت.
منو های مختلفی که در رستوران شما ارائه خواهد شد:
بوفــه ســوپ: مــی توانیــد از میــان چنــد نـوع سـوپی کـه بـه صـورت فصلـی ارایه و از سـبزیجات تـازه تهیـه می گردد سـوپ
مـورد علاقـه خـورد را انتخـاب نماییـد.
بوفــه غــذای ایرانــی: در ایــن بوفــه شــما مـی توانیـد از طعـم آشـنای غذای سـنتی کــه بــا روشــی مــدرن بــر اســاس طعــم
خانگـی تهیـه شـده اسـت لـذت ببریـد.
بوفـه سـالاد:سـالاد بـار دونا مجموعـه ای از انــواع ســالادها ،ســس ها،تاپینگهــای مختلـف را بـه شـیوه ای کاملاً مـدرن ارائـه مــی نمایــد. بــه نحــوی کــه مــی توانیــد ســالاد خــود را از میــان تنــوع بالایــی از تاپینگهــای مختلــف انتخــاب و ســالاد خــود را بســازید.
بوفـه غـذای ملـل: در ایـن بوفـه بـه شـما گســتره زیــادی از غذاهــای ملــل مختلــف از چیـن تـا آمریـکا عرضـه مـی گـردد کـه مجــال ســفر در سرزمیــن طعــم هــا را بــه شـما مـی دهـد.
بوفــه ســبزیجات: برخــی افــرادی کــه رژیــم غذایــی گیــاه خــواری دارنــد مــی تواننــد از بوفــه منوهــای گیاهــی سرد و گــرم اســتفاده نماینــد.
بوفـه سـاندویچ:جهـت یـک میـان وعـده ســالم و مغــذی روزانــه در بســته بنــدی هــای قابــل حمــل انــواع ســاندویچ تــازه عرضــه مــی گــردد.
بوفــه آب میــوه: شــما مــی توانیــد آب میــوه هــای تــازه و میوهــای تــازه کــه روزانـه عرضـه مـی گـردد را نتخـاب و میـل نماییــد.
بوفــه دسر و شــیرینی: در قنــادی دونــا روزانـه انـواع شـیرینی و دسر تهیه و تولید مـی گـردد کـه ایـن امـکان را بـه شـما مـی دهـد دسر و شـیرینی مـورد علاقـه خـود را انتخـاب نماییـد.


• ارسال بسته بندی:
ملزومات:
1.دسترسی به اینترنت جهت سفارش گذاری از طریق سامانه دونا.
2.محلی برای سرو غذا .
3.لوازم عمومی سرو.
روش کار:
1.سفارش غذا را در سامانه سفارش دهی دونا ثبت نمایید
2.دونا غذای گرم را به محل سازمان شما ارسال می کند
3.غذا با بسته بندی مخصوص که نام مشتری روی آن می باشد ارسال می گردد.
4.غذای گرم با هلدینگ کابینت های گرم ارسال می گردد.
5.محصولات یخچالی با خودروهای یخچال دار ارسال می گردد.
6.سرویس فوق برای سازمانهای با حداقل---- اجرا می گردد.

• ارسال و سرو غذا:
ملزومات:
1.دسترسی به اینترنت جهت سفارش گذاری از طریق سامانه دونا.
2.محلی برای سرو غذا .
3.لوازم عمومی سرو.
4.سالن غذا خوری جهت پرسنل.
5.لوازم سرد سازی(یخچال ، فریزر)
روش کار:
1.در ایـن روش غـذا در کانتیـن هـای حمـل غـذا و بـه وسـیله خودروهایمجهـز بـه گـرم خانـه حمـل مـی گـردد و سرو آن توسـط پرسـنل آمـوزشدیـده دونـا در محلـی کـه مشـتری تعییـن مـی کنـد صـورت مـی گیـرد.
2.کارکنـان شـما در ایـن روش مـی تواننـد غـذای اصلـی خـود را بـه همراه سـوپ، سـالاد ، دسر و... انتخـاب نمایند.کـه ایـن تنـوع در انتخـاب مـی توانـد موجـب افزایـش سـطح رضایـت در کارکنـان باشـد.
3.سرویس فوق برای سازمانهای با حداقل---- پیشنهاد می گردد.

• ارسال و تحویل در دونا:
یکـی از بخـش هـای مهـم کترینـگ دونـا، آمـاده سـازی، مدیریـت زمان تحویـل، ارسـال بـه موقـع وعـده هـای غذایـی، بـه خصـوص درخطـوط هواپیمایـی و ریلـی مـی باشـد کـه زمـان حرکـت مشـخصی دارنـد.حمل تمامــی سفارشــات توســط جعبــه هــای مخصــوص غــذا صــورت مــی پذیـرد. نـاوگان حمـل، مجهـز بـه گرمکـن و سردخانـه از مهمترین حلقه هــای تحویــل بــا کیفیــت و ســالم موادغذایــی در زنجیــره تامیــن مــی باشـد.کترینگ دونـا، در کنـار کنـترل کیفیـت محصـولات خـود، تحویل سـالم و بـه موقـع وعـده هـای غذایـی را در اولویـت تعهـدات خـود قـرار داده اسـت.