دونا
منو
میزان رضایت شما از طعم و مزه غذا چگونه است؟
میزان رضایت شما از کیفیت مواد اولیه به کاررفته در غذا چگونه است؟
میزان رضایت شما از حجم غذا چگونه است؟
از دورچین و اقلام همراه غذا رضایت دارید؟
نسبت مواد اولیه به کاررفته در غذا را مناسب ارزیابی می نمائید؟
از بسته بندی غذا رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از دمای غذا چگونه است؟
به طور کلی میزان رضایت شما از سرویس کترینگ دونا چقدر است؟