DoNA
Menu

کترینگ دونا

کترینــگ دونــا در ســال 1394تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هولدینــگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد. هـم اکنـون، هولدینـگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت. اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت  5000مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه  40.000وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت. ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت. طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت. مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد. مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.
8
9

تاریخچه

 1. افتتاح آزمایشی شرکت

   افتتاح آزمایشی شرکت

 2. افتتاح رسمی شرکت

  افتتاح رسمی شرکت توسط وزیر راه و شهرسازی

 3. برگزیده شده به عنوان خلاق ترین کترینگ در جهان توسط گروه بین المللی IRCG

  برگزیده شده به عنوان خلاق ترین کترینگ در جهان توسط گروه بین المللی IRCG 

  (International Rail Catering Group)

تلفیق فرهنگ های غذایی

هـدف اصلـی از تاسـیس کترینـگ دونـا، طبـخ غذاهـای ملل (بویـژه غذاهـای اروپایـی) منطبـق بر ذائقـه و سـلیقه ایرانی اسـت. اتریشـی هـا در دنیـا معـروف بـه ارائـه خدمـات بـی نظیـر در حـوزه غـذا و نوشـیدنی، صنعـت رسـتوران و هتلـداری و تولیـد شـیرینی هـای بسـیار خوشـمزه هسـتند. هتـل هـا، رسـتوران هـا و شرکـت هـای کترینـگ فعـال در ایـن کشـور عـادت دارنـد از روسـای جمهـور، وزرای خارجـه و مراسـم هـای جهانـی پذیرایـی کننـد. در ایـران هـم سـنت طبـخ، از ماندگارتریـن میراثهـای فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه همچـون یـک آییـن باقـی مانـده اسـت. در طبـخ غـذای سـنتی ایرانیـان، مـواد گیاهـی ماننـد آلـو، انـار، بـه، زرشـک و کشـمش جایـگاه خاصـی دارنـد. یـک بشـقاب ایرانـی، بهطـور عمـده شـامل برنـج و گوشـتهایی نظیـر گوشـت بـره، مـرغ یـا ماهـی، سـبزیجاتی چـون پیـاز، جعفـری و انـواع گیاهـان و مغزهــا اســت و بــرای ایجــاد طعــم و مــزه بهـتـر در غــذا، از طعمدهندههایــی ماننــد زعفــران، لیموعمانــی و دارچیــن در آن اسـتفاده میشـود. غذاهـای اتریشـی خوشمـزه و مقـوی است.گوشـت، مـاده ی اصلـی بیشـتر آنهاسـت و اگـر گیاهخـوار نیسـتید، در کترینـگ دونـا بایـد شنیتسـل اتریشـی را حتمـا امتحـان کنیـد. اتریشـی ها، میانـه خوبـی بـا دسرهـا و شـیرینی ها دارنـد. اشـترودل سـیب، دسر محبـوب وینی هاسـت. آنهـا خیلـی بـه ناهـار اهمیـت میدهنـد و یـک منـوی کامـل (Mittagsmenü) بـرای ناهـار دارنـد کـه شـامل سـالاد، سـوپ، غـذای اصلـی و دسر میشـود. ایـن دو گرایـش موجـود در کترینـگ دونـا، طیـف گستـرده ای از خـوراک هـای بـی نظیـر و خـوش طعـم را معرفـی میکنـد کـه برآینـد آن سـبک انحصـاری دونـا در طبـخ و سرو غذاهـای ایرانـی و فرنگـی شـده اسـت.

1

14

کنترل کیفیت

کنـترل کیفیـت و حفـظ اسـتانداردها، از مهمتریـن ویژگی هـای کترینگ دونـا اسـت. ایـن امـر از ابتدایـی تریـن مراحـل تهیـه مـواد خـام آغـاز شــده اســت. کترینــگ دونــا، جهــت تهیــه مــواد اولیــه مرغــوب و هــر آنچـه لازمـه طبـخ و بسـته بنـدی محصـول اسـت، بالاتریـن اسـتاندارد را در نظـر گرفتـه اسـت و ایـن کار را توسـط کارشناسـان خـود بـه طـور دایـم کنـترل مـی کنـد. مراحـل طبـخ و شـیوه پخـت نیـز بـرای حفـظ ارزش غذایـی مـواد، توسـط بازرسـین بخـش مربوطـه کنـترل شـده و وزن و کیفیـت غـذای طبـخ شـده نهایـی در مرحلـه بسـته بنـدی نیـز مجـددا مـورد ارزیابـی قـرار مـی گیـرد. وعـده هـای آمـاده شـده بعـد از وکیـوم شـدن در بلسـت چیلر نگهـداری می شـوند تا تحویل مسـئولین ارسـال گردنـد. یکی دیگـر از اسـتاندارد های دونـا، مراقبت از بهداشـت محیـط، بـا حراسـت فیزیکـی دقیـق و سـختگیرانه و الزامات پوششـی خاصـی بـرای ورود مراجعیـن و کارکنـان اسـت.

12

تلفیق فرهنگ های غذایی

هـدف اصلـی از تاسـیس کترینـگ دونـا، طبـخ غذاهـای ملل (بویـژه غذاهـای اروپایـی) منطبـق بر ذائقـه و سـلیقه ایرانی اسـت. اتریشـی هـا در دنیـا معـروف بـه ارائـه خدمـات بـی نظیـر در حـوزه غـذا و نوشـیدنی، صنعـت رسـتوران و هتلـداری و تولیـد شـیرینی هـای بسـیار خوشـمزه هسـتند. هتـل هـا، رسـتوران هـا و شرکـت هـای کترینـگ فعـال در ایـن کشـور عـادت دارنـد از روسـای جمهـور، وزرای خارجـه و مراسـم هـای جهانـی پذیرایـی کننـد. در ایـران هـم سـنت طبـخ، از ماندگارتریـن میراثهـای فرهنـگ و تمـدن اسـت کـه همچـون یـک آییـن باقـی مانـده اسـت. در طبـخ غـذای سـنتی ایرانیـان، مـواد گیاهـی ماننـد آلـو، انـار، بـه، زرشـک و کشـمش جایـگاه خاصـی دارنـد. یـک بشـقاب ایرانـی، بهطـور عمـده شـامل برنـج و گوشـتهایی نظیـر گوشـت بـره، مـرغ یـا ماهـی، سـبزیجاتی چـون پیـاز، جعفـری و انـواع گیاهـان و مغزهــا اســت و بــرای ایجــاد طعــم و مــزه بهـتـر در غــذا، از طعمدهندههایــی ماننــد زعفــران، لیموعمانــی و دارچیــن در آن اسـتفاده میشـود. غذاهـای اتریشـی خوشمـزه و مقـوی است.گوشـت، مـاده ی اصلـی بیشـتر آنهاسـت و اگـر گیاهخـوار نیسـتید، در کترینـگ دونـا بایـد شنیتسـل اتریشـی را حتمـا امتحـان کنیـد. اتریشـی ها، میانـه خوبـی بـا دسرهـا و شـیرینی ها دارنـد. اشـترودل سـیب، دسر محبـوب وینی هاسـت. آنهـا خیلـی بـه ناهـار اهمیـت میدهنـد و یـک منـوی کامـل (Mittagsmenü) بـرای ناهـار دارنـد کـه شـامل سـالاد، سـوپ، غـذای اصلـی و دسر میشـود. ایـن دو گرایـش موجـود در کترینـگ دونـا، طیـف گستـرده ای از خـوراک هـای بـی نظیـر و خـوش طعـم را معرفـی میکنـد کـه برآینـد آن سـبک انحصـاری دونـا در طبـخ و سرو غذاهـای ایرانـی و فرنگـی شـده اسـت.

10
11