DoNA
Menu
  • برگزیده شده به عنوان خلاق ترین کترینگ در جهان توسط گروه بین المللی IRCG

            (International Rail Catering Group)

کترینگ دونا دارنده گواهینامه های زیر می باشد:

  • ISO9001:2008()استاندارد مدیریت کیفیت (
  • () ISO22000:2005سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی(
  • ) HACCPاستاندارد تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی سیستم ایمنی غذایی(
  • GMP (Good Manufacturing Practices -)